پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
22/05/2010 akordeoia [eu] akordeoia گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
22/05/2010 jarrera [eu] jarrera گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
22/05/2010 aktorea [eu] aktorea گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
22/05/2010 utziezinezkoa [eu] utziezinezkoa گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2010 Euskadi Ta Askatasuna [eu] Euskadi Ta Askatasuna گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/05/2010 Almonacid de la Sierra [es] Almonacid de la Sierra گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 Bardallur [es] Bardallur گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 Calatorao [es] Calatorao گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/05/2010 Chodes [es] Chodes گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 Épila [es] Épila گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 La Muela [es] La Muela گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 Lucena de Jalón [es] Lucena de Jalón گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 Lumpiaque [es] Lumpiaque گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 Morata de Jalón [es] Morata de Jalón گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 Ricla [es] Ricla گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 Rueda de Jalón [es] Rueda de Jalón گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 Santa Cruz de Grío [es] Santa Cruz de Grío گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 Urrea de Jalón [es] Urrea de Jalón گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 La Almunia de Doña Godina [es] La Almunia de Doña Godina گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 excavado [es] excavado گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 catiónicos [es] catiónicos گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 tensoactivos [es] tensoactivos گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 inflamaciones [es] inflamaciones گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 aprecia [es] aprecia گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 suavizantes [es] suavizantes گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2010 expondremos [es] expondremos گۆکردنی 0 دەنگی
14/05/2010 garratza [eu] garratza گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/05/2010 Zerba [eu] Zerba گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/05/2010 oliba [eu] oliba گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/05/2010 olioa [eu] olioa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن