پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
19/04/2010 fomentó [es] fomentó گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/04/2010 torturaron [es] torturaron گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/04/2010 robaron [es] robaron گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/04/2010 fomentaron [es] fomentaron گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/04/2010 engañaron [es] engañaron گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/04/2010 malversaron [es] malversaron گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/04/2010 prevaricaron [es] prevaricaron گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/04/2010 rejunevecido [es] rejunevecido گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/04/2010 pisado [es] pisado گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/04/2010 larguísimo [es] larguísimo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/04/2010 ajustó [es] ajustó گۆکردنی 0 دەنگی
19/04/2010 prevaricando [es] prevaricando گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/04/2010 discursazo [es] discursazo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/04/2010 pisaría [es] pisaría گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/04/2010 holgazaneaba [es] holgazaneaba گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/04/2010 llovería [es] llovería گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/04/2010 lloverá [es] lloverá گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 de mentirijillas [es] de mentirijillas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 San Salvador de Bahía [es] San Salvador de Bahía گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 solanero [es] solanero گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 socuellamino [es] socuellamino گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 colmado [es] colmado گۆکردنی 1 دەنگی
17/04/2010 cúbito [es] cúbito گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 gárgola [es] gárgola گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 cubito [es] cubito گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 peroné [es] peroné گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 fémur [es] fémur گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 hitzaurre [eu] hitzaurre گۆکردنی 0 دەنگی
17/04/2010 trikitilari [eu] trikitilari گۆکردنی 0 دەنگی
17/04/2010 irrintzi [eu] irrintzi گۆکردنی 0 دەنگی