پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/03/2017 polo opuesto [es] polo opuesto گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2017 Usuhaia [es] Usuhaia گۆکردنی 0 دەنگی
12/02/2017 Clavijo [es] Clavijo گۆکردنی 0 دەنگی
12/02/2017 uvular [es] uvular گۆکردنی 0 دەنگی
12/02/2017 sustantivar [es] sustantivar گۆکردنی 0 دەنگی
12/02/2017 sustantivación [es] sustantivación گۆکردنی 0 دەنگی
12/02/2017 subordinante [es] subordinante گۆکردنی 0 دەنگی
12/02/2017 sonorizar [es] sonorizar گۆکردنی 0 دەنگی
12/02/2017 sintagmático [es] sintagmático گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2017 introduces [es] introduces گۆکردنی 1 دەنگی
11/02/2017 introducís [es] introducís گۆکردنی 0 دەنگی
31/01/2017 sistema nervioso simpático [es] sistema nervioso simpático گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2017 hojeaba [es] hojeaba گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2017 párate [es] párate گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2017 México [es] México گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2017 enfrentados [es] enfrentados گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2017 el cuello del útero [es] el cuello del útero گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2017 labios menores [es] labios menores گۆکردنی 0 دەنگی
29/12/2016 computable [es] computable گۆکردنی 1 دەنگی
29/12/2016 tiende [es] tiende گۆکردنی 1 دەنگی
29/12/2016 Mama Quilla [es] Mama Quilla گۆکردنی 1 دەنگی
29/12/2016 odre de piel [es] odre de piel گۆکردنی 1 دەنگی
28/12/2016 te toca a ti [es] te toca a ti گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2016 has visto [es] has visto گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2016 he salido [es] he salido گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2016 Duodenario mistico [es] Duodenario mistico گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2016 Dia de los bromas [es] Dia de los bromas گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2016 Dia de los Reyes Magos [es] Dia de los Reyes Magos گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2016 Gordo de Navidad [es] Gordo de Navidad گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2016 confetti [es] confetti گۆکردنی 0 دەنگی