پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
22/03/2019 hetría [es] hetría گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 inceptor [es] inceptor گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 afeitadamente [es] afeitadamente گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 barcelonismo [es] barcelonismo گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 bicapitalidad [es] bicapitalidad گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 dirigencial [es] dirigencial گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 dictióptero [es] dictióptero گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 desprejuiciada [es] desprejuiciada گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 desprejuiciado [es] desprejuiciado گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 decimotercer [es] decimotercer گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 fecundante [es] fecundante گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 fatigable [es] fatigable گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 fatigabilidad [es] fatigabilidad گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 fullereno [es] fullereno گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 fonoaudiología [es] fonoaudiología گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 aberzalismo [es] aberzalismo گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 abertzalismo [es] abertzalismo گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 abedular [es] abedular گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 abombillado [es] abombillado گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 aborricar [es] aborricar گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 aborricada [es] aborricada گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 abortadora [es] abortadora گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 iconóloga [es] iconóloga گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 jubilatoria [es] jubilatoria گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 iridiada [es] iridiada گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 acádica [es] acádica گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 camellera [es] camellera گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 concursada [es] concursada گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 matematizar [es] matematizar گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2019 mexica [es] mexica گۆکردنی 0 دەنگی