پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
26/07/2010 беззаботность [ru] беззаботность گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 обстрематься [ru] обстрематься گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 нарик [ru] нарик گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 нарк [ru] нарк گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 нарики [ru] нарики گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 нарки [ru] нарки گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 кислица [ru] кислица گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 тупоумие [ru] тупоумие گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 тупоумный [ru] тупоумный گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 заквашенный [ru] заквашенный گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 мешочница [ru] мешочница گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 хапуга [ru] хапуга گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 двоечница [ru] двоечница گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 пятёрочница [ru] пятёрочница گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 мамка [ru] мамка گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 троечница [ru] троечница گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 мамулечка [ru] мамулечка گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 огреть [ru] огреть گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 припереть [ru] припереть گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 припереться [ru] припереться گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 обидные [ru] обидные گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 тупость [ru] тупость گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 туповатый [ru] туповатый گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 хитроумный [ru] хитроумный گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 хитренький [ru] хитренький گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 хитрющий [ru] хитрющий گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 хуторяне [ru] хуторяне گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 хуторской [ru] хуторской گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 общинный [ru] общинный گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2010 мортира [ru] мортира گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن