پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/09/2010 хищность [ru] хищность گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 хищно [ru] хищно گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 хищнически [ru] хищнически گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 хищнический [ru] хищнический گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 флогопит [ru] флогопит گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 жутковато [ru] жутковато گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 хлебозакупочный [ru] хлебозакупочный گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 разинуться [ru] разинуться گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 фурштатский [ru] фурштатский گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 фурштат [ru] фурштат گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 малоприбыльный [ru] малоприбыльный گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 малоприбыльность [ru] малоприбыльность گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 малопочтенный [ru] малопочтенный گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 размотыжить [ru] размотыжить گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 размотыживаться [ru] размотыживаться گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 размотыживать [ru] размотыживать گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 флорентийцы [ru] флорентийцы گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 флокен [ru] флокен گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 флорентийка [ru] флорентийка گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 совестный [ru] совестный گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 совестно [ru] совестно گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 терзания [ru] терзания گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 теремочек [ru] теремочек گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 совеститься [ru] совеститься گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 совестливость [ru] совестливость گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/09/2010 совестливо [ru] совестливо گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 ристание [ru] ристание گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 фолиевая кислота [ru] фолиевая кислота گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 Фомина неделя [ru] Фомина неделя گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2010 фолликул [ru] фолликул گۆکردنی 0 دەنگی