پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
28/12/2017 ماسوا [fa] ماسوا گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2017 چه خَبَر [fa] چه خَبَر گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2017 آفَرین [fa] آفَرین گۆکردنی 1 دەنگی
28/12/2017 جنگ زدہ [fa] جنگ زدہ گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2017 دستیاب [fa] دستیاب گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2017 نظرانداز [fa] نظرانداز گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2017 ملانین [fa] ملانین گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2017 غیر یقینی [fa] غیر یقینی گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2017 حصول مقصد [fa] حصول مقصد گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2017 دانشورانه [fa] دانشورانه گۆکردنی 0 دەنگی
28/12/2017 رشید بهبودف [fa] رشید بهبودف گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 بد یمن [fa] بد یمن گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 خوفناک [fa] خوفناک گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 لودگی [fa] لودگی گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 مهمیز [fa] مهمیز گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 کلاه شرعی [fa] کلاه شرعی گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 فتنه [fa] فتنه گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 پیکارجوی [fa] پیکارجوی گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 جديت [fa] جديت گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 اصناف [fa] اصناف گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 پلیس ضد شورش [fa] پلیس ضد شورش گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 بی کفایت [fa] بی کفایت گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 نیروی انتظامی [fa] نیروی انتظامی گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 از سرگرفتن [fa] از سرگرفتن گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 خلا صه [fa] خلا صه گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 ادامه يافتن [fa] ادامه يافتن گۆکردنی 0 دەنگی
06/10/2012 بي ميل [fa] بي ميل گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2012 عمده فروش [fa] عمده فروش گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2012 خرده فروش [fa] خرده فروش گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2012 گاه‌شماری [fa] گاه‌شماری گۆکردنی 0 دەنگی