پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/03/2010 congelat [ca] congelat گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2010 acústic [ca] acústic گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2010 esborrar [ca] esborrar گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2010 Abelló [ca] Abelló گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2010 Serrat [ca] Serrat گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2010 prat [ca] prat گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2010 Vallès [ca] Vallès گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2010 Moscou [ca] Moscou گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2010 segons [ca] segons گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2010 regle [ca] regle گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2010 llibreter [ca] llibreter گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2010 travallengua [ca] travallengua گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/03/2010 aprenentatge [ca] aprenentatge گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/03/2010 enllà [ca] enllà گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/03/2010 oceà [ca] oceà گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/03/2010 taquilla [ca] taquilla گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2010 atrevit [ca] atrevit گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2010 recinte [ca] recinte گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2010 finca [ca] finca گۆکردنی 0 دەنگی
03/03/2010 comptar [ca] comptar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/03/2010 cenotafi [ca] cenotafi گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/02/2010 deixaran [ca] deixaran گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/02/2010 article [ca] article گۆکردنی 1 دەنگی
19/02/2010 impossible [ca] impossible گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/02/2010 abreujadament [ca] abreujadament گۆکردنی 0 دەنگی
19/02/2010 estornudar [es] estornudar گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/02/2010 estrafalario [es] estrafalario گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/02/2010 estrangulación [es] estrangulación گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/02/2010 absorto [es] absorto گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/02/2010 abstinentment [ca] abstinentment گۆکردنی 0 دەنگی