پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
07/06/2013 تسویه [fa] تسویه گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 بصره [fa] بصره گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تحکم [fa] تحکم گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تجمیع [fa] تجمیع گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تباین [fa] تباین گۆکردنی 1 دەنگی
07/06/2013 شاخ بودن [fa] شاخ بودن گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 نخودی [fa] نخودی گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 توسعه درون زا [fa] توسعه درون زا گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 بهار عربی [fa] بهار عربی گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 آموزش و پرورش جدید [fa] آموزش و پرورش جدید گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تحدید [fa] تحدید گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 مدرسه راهنمایی [fa] مدرسه راهنمایی گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 منويات [fa] منويات گۆکردنی 1 دەنگی
07/06/2013 ملاک [fa] ملاک گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2013 انتصاب [fa] انتصاب گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2013 چغک [fa] چغک گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2013 دستگیره [fa] دستگیره گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2013 ستر عورت [fa] ستر عورت گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2013 تضییع [fa] تضییع گۆکردنی 1 دەنگی
04/06/2013 منوط [fa] منوط گۆکردنی 3 دەنگی
04/06/2013 آینه عقب [fa] آینه عقب گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2013 چفد هلوچین [fa] چفد هلوچین گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2013 مرخصي استعلاجي [fa] مرخصي استعلاجي گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2013 مرخصی زایمان [fa] مرخصی زایمان گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2013 از طرف [fa] از طرف گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2013 روابط عمومی [fa] روابط عمومی گۆکردنی 0 دەنگی
03/06/2013 به بیان دیگر گفتن [fa] به بیان دیگر گفتن گۆکردنی 0 دەنگی
03/06/2013 به عبارت ديگه [fa] به عبارت ديگه گۆکردنی 0 دەنگی
03/06/2013 بیش از حد [fa] بیش از حد گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 گفت‌و‌گو [fa] گفت‌و‌گو گۆکردنی 0 دەنگی