پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
27/07/2013 اگـر و فقـط اگر‬ ‫‬ [fa] اگـر و فقـط اگر‬ ‫‬ گۆکردنی 0 دەنگی
27/07/2013 پوست درخت [fa] پوست درخت گۆکردنی 0 دەنگی
27/07/2013 پر [fa] پر گۆکردنی 1 دەنگی
27/07/2013 تَر [fa] تَر گۆکردنی 0 دەنگی
27/07/2013 مکان‌ هندسی [fa] مکان‌ هندسی گۆکردنی 0 دەنگی
27/07/2013 ترخيص [fa] ترخيص گۆکردنی 0 دەنگی
27/07/2013 پاشنه آشیل [fa] پاشنه آشیل گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2013 صدای بوم بوم [fa] صدای بوم بوم گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2013 سخنور [fa] سخنور گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2013 كلاهبرداري [fa] كلاهبرداري گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2013 واكه [fa] واكه گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2013 حکام [fa] حکام گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2013 هوانورد [fa] هوانورد گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2013 مترصد [fa] مترصد گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2013 ژانر [fa] ژانر گۆکردنی 0 دەنگی
13/06/2013 مقتدرانه [fa] مقتدرانه گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 رخت‌پهن‌کن [fa] رخت‌پهن‌کن گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 رگال [fa] رگال گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 جالباسی [fa] جالباسی گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 فونداسیون [fa] فونداسیون گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تصاحب [fa] تصاحب گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تصعید [fa] تصعید گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تجلیل [fa] تجلیل گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تمکین [fa] تمکین گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تمکن [fa] تمکن گۆکردنی 2 دەنگی
07/06/2013 تقبل [fa] تقبل گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تفهم [fa] تفهم گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تفعل [fa] تفعل گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تشهد [fa] تشهد گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تخطئه [fa] تخطئه گۆکردنی 0 دەنگی