پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
28/05/2014 میکرونزی [fa] میکرونزی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 پاپوآ گینه نو [fa] پاپوآ گینه نو گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 ساموآ [fa] ساموآ گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 اسلوواکی [fa] اسلوواکی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 لیختن اشتاین [fa] لیختن اشتاین گۆکردنی 1 دەنگی
28/05/2014 تایوان [fa] تایوان گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 سری لانکا [fa] سری لانکا گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2014 جمال میرصادقی [fa] جمال میرصادقی گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2014 بزرگ علوی [fa] بزرگ علوی گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2014 شهریار مندنی‌پور [fa] شهریار مندنی‌پور گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2014 محمدعلی جمالزاده [fa] محمدعلی جمالزاده گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2014 ایرج پزشک‌زاد [fa] ایرج پزشک‌زاد گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2014 هوشنگ گلشیری [fa] هوشنگ گلشیری گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2014 تعاون [fa] تعاون گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2014 زعفران سرگل [fa] زعفران سرگل گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2014 مرغ شکاری [fa] مرغ شکاری گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2014 سرراست [fa] سرراست گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2014 رجزخوانی [fa] رجزخوانی گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2014 غبارروبی [fa] غبارروبی گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2014 منبت کاری [fa] منبت کاری گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2014 کیلومتر مربع [fa] کیلومتر مربع گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 حیله و مکر [fa] حیله و مکر گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 پاگشا [fa] پاگشا گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 پادرمیانی [fa] پادرمیانی گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 پالون [fa] پالون گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 حیله‌گر [fa] حیله‌گر گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 مکرآمیز [fa] مکرآمیز گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2014 غیرعمدی [fa] غیرعمدی گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2014 زمان بندی [fa] زمان بندی گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2014 خورشیدی [fa] خورشیدی گۆکردنی 0 دەنگی