پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
07/08/2014 ملی گرایی [fa] ملی گرایی گۆکردنی 2 دەنگی
07/08/2014 ملی گرا [fa] ملی گرا گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 قوم گرایی [fa] قوم گرایی گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 محافظه کاری [fa] محافظه کاری گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 نئونازیسم [fa] نئونازیسم گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 نو محافظه کار [fa] نو محافظه کار گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 راه پیمایی [fa] راه پیمایی گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 فعّال ِ سیاسی [fa] فعّال ِ سیاسی گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 جنبش ِ سبز [fa] جنبش ِ سبز گۆکردنی -1 دەنگی
04/07/2014 یورگن هابرماس [fa] یورگن هابرماس گۆکردنی 0 دەنگی
04/07/2014 اتیوپی [fa] اتیوپی گۆکردنی 0 دەنگی
04/07/2014 گرنادا [fa] گرنادا گۆکردنی 0 دەنگی
04/07/2014 سیرالئون [fa] سیرالئون گۆکردنی 0 دەنگی
04/07/2014 اسلواکی [fa] اسلواکی گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2014 موسس شركت [fa] موسس شركت گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2014 کار آفرين [fa] کار آفرين گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2014 اوراق بهادار [fa] اوراق بهادار گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2014 عدد اصلی [fa] عدد اصلی گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2014 تکواژ [fa] تکواژ گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2014 تصریف [fa] تصریف گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2014 حکیمانه [fa] حکیمانه گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2014 کشتار جمعی [fa] کشتار جمعی گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2014 مربيگری [fa] مربيگری گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2014 صدام حسین [fa] صدام حسین گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2014 سوختگیری [fa] سوختگیری گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2014 فرسودگی [fa] فرسودگی گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2014 سنگ یادبود [fa] سنگ یادبود گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2014 چاره آراستن [fa] چاره آراستن گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2014 چاره‌بردار [fa] چاره‌بردار گۆکردنی 0 دەنگی
01/06/2014 چاره‌پذیر [fa] چاره‌پذیر گۆکردنی 0 دەنگی