پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
07/08/2014 الیگارشی [fa] الیگارشی گۆکردنی 2 دەنگی
07/08/2014 شعر خوانی [fa] شعر خوانی گۆکردنی 2 دەنگی
07/08/2014 نتایج ِ انتخابات [fa] نتایج ِ انتخابات گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 خواهان ِ چیزی بودن [fa] خواهان ِ چیزی بودن گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 انتخاب ِ مجدّد [fa] انتخاب ِ مجدّد گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 انتخاب شدن [fa] انتخاب شدن گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 تبلیغات ِ انتخاباتی [fa] تبلیغات ِ انتخاباتی گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 بی تفاوتی ِ سیاسی [fa] بی تفاوتی ِ سیاسی گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 کانون ِ نویسندگان ِ ایران [fa] کانون ِ نویسندگان ِ ایران گۆکردنی 4 دەنگی
07/08/2014 شایسته سالاری [fa] شایسته سالاری گۆکردنی 2 دەنگی
07/08/2014 سلسله مراتب [fa] سلسله مراتب گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 شب ِ شعر [fa] شب ِ شعر گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 انتخابات ِ محلی [fa] انتخابات ِ محلی گۆکردنی 1 دەنگی
07/08/2014 کتاب ِ پرفروش [fa] کتاب ِ پرفروش گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 افراط گرا [fa] افراط گرا گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 کثرت گرایی [fa] کثرت گرایی گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 نقد ِ کتاب [fa] نقد ِ کتاب گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 موسیقی ِ سنتی [fa] موسیقی ِ سنتی گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 از نظر ِ سیاسی [fa] از نظر ِ سیاسی گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 غیر ِ قابل ِ قبول [fa] غیر ِ قابل ِ قبول گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 بدون ِ نتیجۀ قطعی [fa] بدون ِ نتیجۀ قطعی گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 حکومت ِ دینی [fa] حکومت ِ دینی گۆکردنی 1 دەنگی
07/08/2014 رهبر ِ معظم [fa] رهبر ِ معظم گۆکردنی 1 دەنگی
07/08/2014 فدرال [fa] فدرال گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 انزوا طلبی [fa] انزوا طلبی گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 انزوا طلب [fa] انزوا طلب گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 امپریالیست [fa] امپریالیست گۆکردنی 1 دەنگی
07/08/2014 ایدآلیسم [fa] ایدآلیسم گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 مشروطه خواهی [fa] مشروطه خواهی گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 مشروطه خواه [fa] مشروطه خواه گۆکردنی 0 دەنگی