پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/06/2013 بیش از حد [fa] بیش از حد گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 گفت‌و‌گو [fa] گفت‌و‌گو گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 خودآگاهی طبقاتی [fa] خودآگاهی طبقاتی گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 پیش‌فرض [fa] پیش‌فرض گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 به‌رغم [fa] به‌رغم گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 هم‌پوشانی [fa] هم‌پوشانی گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 تأمل‌برانگیز [fa] تأمل‌برانگیز گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 تأملی [fa] تأملی گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 پرهیزیدن [fa] پرهیزیدن گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 حدود و ثغور [fa] حدود و ثغور گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 سوفوکلس [fa] سوفوکلس گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 آموزه [fa] آموزه گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 بنفسه [fa] بنفسه گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 خود‌آگاهی [fa] خود‌آگاهی گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 پروتستان [fa] پروتستان گۆکردنی 1 دەنگی
02/06/2013 پروتستانی [fa] پروتستانی گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 فراسو [fa] فراسو گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 واسازی [fa] واسازی گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 شیوه خطابی [fa] شیوه خطابی گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2013 استعلایی [fa] استعلایی گۆکردنی 1 دەنگی
02/06/2013 عورات [fa] عورات گۆکردنی 1 دەنگی
31/05/2013 صندوق عقب [fa] صندوق عقب گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 برکندن [fa] برکندن گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 كفش پاك كن [fa] كفش پاك كن گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 واکس [fa] واکس گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 فرغون [fa] فرغون گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 پیش آمدن [fa] پیش آمدن گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 ميز تحرير [fa] ميز تحرير گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 نقب [fa] نقب گۆکردنی 0 دەنگی
30/05/2013 130 [fa] 130 گۆکردنی 0 دەنگی