پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/07/2019 جیمز جویس [fa] جیمز جویس گۆکردنی 1 دەنگی
12/07/2019 ریسنده [fa] ریسنده گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2019 ریسیدن [fa] ریسیدن گۆکردنی 0 دەنگی
28/08/2018 اعلام موضع کردن [fa] اعلام موضع کردن گۆکردنی 0 دەنگی
28/08/2018 ریگ [fa] ریگ گۆکردنی 0 دەنگی
28/08/2018 سوال شخصی [fa] سوال شخصی گۆکردنی 1 دەنگی
28/08/2018 رویا دیدن [fa] رویا دیدن گۆکردنی 0 دەنگی
28/08/2018 ساعت زنگ دار [fa] ساعت زنگ دار گۆکردنی 0 دەنگی
28/08/2018 چنته [fa] چنته گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2017 آب در هاون کوبیدن [fa] آب در هاون کوبیدن گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2016 عید پاک [fa] عید پاک گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2016 دورهٔ نوزایی [fa] دورهٔ نوزایی گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2016 بهیار [fa] بهیار گۆکردنی 1 دەنگی
16/09/2016 میبرد [fa] میبرد گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2016 ابوالهول [fa] ابوالهول گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2016 سبیل جویدن [fa] سبیل جویدن گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2016 دانشگاه شهید بهشتی [fa] دانشگاه شهید بهشتی گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2016 نه تنها [fa] نه تنها گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2016 هانیه [fa] هانیه گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2014 بوداپست [fa] بوداپست گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2014 استخاره [fa] استخاره گۆکردنی 1 دەنگی
20/08/2014 رزرو اتاق [fa] رزرو اتاق گۆکردنی 2 دەنگی
07/08/2014 کجا زندگی می کنید؟ [fa] کجا زندگی می کنید؟ گۆکردنی 3 دەنگی
07/08/2014 انتخابات ِ سراسری [fa] انتخابات ِ سراسری گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 فرصت طلبی [fa] فرصت طلبی گۆکردنی 2 دەنگی
07/08/2014 انتخابات ِ ریاست جمهوری [fa] انتخابات ِ ریاست جمهوری گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 گروه ِ فشار [fa] گروه ِ فشار گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 پوسيدن [fa] پوسيدن گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 نو محافظه کاری [fa] نو محافظه کاری گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 فرمانروایی کردن بر [fa] فرمانروایی کردن بر گۆکردنی 0 دەنگی