بەکارهێنەر:

m_asadi

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی m_asadi

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
16/09/2016 عید پاک [fa] عید پاک گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2016 دورهٔ نوزایی [fa] دورهٔ نوزایی گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2016 بهیار [fa] بهیار گۆکردنی 1 دەنگی
16/09/2016 میبرد [fa] میبرد گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2016 ابوالهول [fa] ابوالهول گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2016 سبیل جویدن [fa] سبیل جویدن گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2016 دانشگاه شهید بهشتی [fa] دانشگاه شهید بهشتی گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2016 نه تنها [fa] نه تنها گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2016 هانیه [fa] هانیه گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2014 بوداپست [fa] بوداپست گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2014 استخاره [fa] استخاره گۆکردنی 1 دەنگی
20/08/2014 رزرو اتاق [fa] رزرو اتاق گۆکردنی 2 دەنگی
07/08/2014 کجا زندگی می کنید؟ [fa] کجا زندگی می کنید؟ گۆکردنی 2 دەنگی
07/08/2014 انتخابات ِ سراسری [fa] انتخابات ِ سراسری گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 فرصت طلبی [fa] فرصت طلبی گۆکردنی 2 دەنگی
07/08/2014 انتخابات ِ ریاست جمهوری [fa] انتخابات ِ ریاست جمهوری گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 گروه ِ فشار [fa] گروه ِ فشار گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 پوسيدن [fa] پوسيدن گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 نو محافظه کاری [fa] نو محافظه کاری گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 فرمانروایی کردن بر [fa] فرمانروایی کردن بر گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 الیگارشی [fa] الیگارشی گۆکردنی 2 دەنگی
07/08/2014 شعر خوانی [fa] شعر خوانی گۆکردنی 2 دەنگی
07/08/2014 نتایج ِ انتخابات [fa] نتایج ِ انتخابات گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 خواهان ِ چیزی بودن [fa] خواهان ِ چیزی بودن گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 انتخاب ِ مجدّد [fa] انتخاب ِ مجدّد گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 انتخاب شدن [fa] انتخاب شدن گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 تبلیغات ِ انتخاباتی [fa] تبلیغات ِ انتخاباتی گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 بی تفاوتی ِ سیاسی [fa] بی تفاوتی ِ سیاسی گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2014 کانون ِ نویسندگان ِ ایران [fa] کانون ِ نویسندگان ِ ایران گۆکردنی 4 دەنگی
07/08/2014 شایسته سالاری [fa] شایسته سالاری گۆکردنی 2 دەنگی