پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
26/01/2012 archeologia [it] archeologia گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2012 stagionale [it] stagionale گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2012 antipodi [it] antipodi گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2012 assomiglia [it] assomiglia گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2012 punitivo [it] punitivo گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2012 sfilacciare [it] sfilacciare گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2012 personalizzabile [it] personalizzabile گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2012 Ludovico Geymonat [it] Ludovico Geymonat گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2012 Elvino [it] Elvino گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2012 Monte Bignone [it] Monte Bignone گۆکردنی 0 دەنگی
26/01/2012 Ave Maria [it] Ave Maria گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2010 stizzoso [it] stizzoso گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2010 fiori di zucca [it] fiori di zucca گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2010 impaziente [it] impaziente گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/09/2010 scandalizzato [it] scandalizzato گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2010 incazzato [it] incazzato گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2010 Cipriani [it] Cipriani گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2010 sommozzatore [it] sommozzatore گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2010 Angrogna [it] Angrogna گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2010 Anzola dell'Emilia [it] Anzola dell'Emilia گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2010 omino [it] omino گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
21/08/2010 inconsapevole [it] inconsapevole گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
21/08/2010 inconsapevolezza [it] inconsapevolezza گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
21/08/2010 ronzo [it] ronzo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
11/08/2010 danzatrice [it] danzatrice گۆکردنی 0 دەنگی
11/08/2010 idiozia [it] idiozia گۆکردنی 0 دەنگی
11/08/2010 coercizione [it] coercizione گۆکردنی 0 دەنگی
11/08/2010 ubbidienza [it] ubbidienza گۆکردنی 0 دەنگی
11/08/2010 pubblicizzare [it] pubblicizzare گۆکردنی 0 دەنگی
11/08/2010 secolarizzare [it] secolarizzare گۆکردنی 0 دەنگی