پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
30/12/2010 wieloletni [pl] wieloletni گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2010 przełęcz [pl] przełęcz گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/12/2010 koniec [pl] koniec گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2008 Buczkowski [pl] Buczkowski گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Krosno [pl] Krosno گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Ustka [pl] Ustka گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Gorskowski [pl] Gorskowski گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Leo Fleider [pl] Leo Fleider گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 spierdalaj [pl] spierdalaj گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Rohatyn [pl] Rohatyn گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Andrzej Buncol [pl] Andrzej Buncol گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Hudzikiewicz [pl] Hudzikiewicz گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Zbigniew Boniek [pl] Zbigniew Boniek گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/08/2008 pragnienie [pl] pragnienie گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 panie [pl] panie گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 cudowny [pl] cudowny گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Andrzej Szarmach [pl] Andrzej Szarmach گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/08/2008 Jacek Bąk [pl] Jacek Bąk گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Robert Gadocha [pl] Robert Gadocha گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Artur Boruc [pl] Artur Boruc گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Grzegorz Lato [pl] Grzegorz Lato گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 bursztyn [pl] bursztyn گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Galicja [pl] Galicja گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Biblia [pl] Biblia گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Księżna [pl] Księżna گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Jezus Chrystus [pl] Jezus Chrystus گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Betlejem [pl] Betlejem گۆکردنی 0 دەنگی
14/08/2008 Henryk Górecki [pl] Henryk Górecki گۆکردنی 0 دەنگی
12/07/2008 Krąg [pl] Krąg گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/07/2008 Kobylniki [pl] Kobylniki گۆکردنی 0 دەنگی