پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
25/06/2016 Laci a csoportelső [hu] Laci a csoportelső گۆکردنی 0 دەنگی
25/06/2016 felold [hu] felold گۆکردنی 0 دەنگی
25/06/2016 módosítójel [hu] módosítójel گۆکردنی 0 دەنگی
25/06/2016 Bíró András Zsolt [hu] Bíró András Zsolt گۆکردنی 0 دەنگی
25/06/2016 Kurultáj [hu] Kurultáj گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 Villánykövesd [hu] Villánykövesd گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 arányszám [hu] arányszám گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 elhoz [hu] elhoz گۆکردنی -1 دەنگی
13/07/2012 elvisz [hu] elvisz گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 édeskevés [hu] édeskevés گۆکردنی -1 دەنگی
13/07/2012 édesítő [hu] édesítő گۆکردنی -1 دەنگی
13/07/2012 kártalanítás [hu] kártalanítás گۆکردنی -1 دەنگی
13/07/2012 ámpolna [hu] ámpolna گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 ampa [hu] ampa گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 akona [hu] akona گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 altáró [hu] altáró گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 akríbia [hu] akríbia گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 alán [hu] alán گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 aneroid [hu] aneroid گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 akkumulál [hu] akkumulál گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 antinómia [hu] antinómia گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 anasztigmát [hu] anasztigmát گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 alluviális [hu] alluviális گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 altaji [hu] altaji گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 ámbitus [hu] ámbitus گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 amfíbia [hu] amfíbia گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 akromatikus [hu] akromatikus گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 akvizíció [hu] akvizíció گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 annotáció [hu] annotáció گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2012 allotróp [hu] allotróp گۆکردنی 0 دەنگی