پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/06/2009 deglutir [es] deglutir گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 embelesador [es] embelesador گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 patatús [es] patatús گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 raquis [es] raquis گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 reembolsar [es] reembolsar گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 ingerir [es] ingerir گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 cáscara [es] cáscara گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/06/2009 pelillo [es] pelillo گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 convivencia [es] convivencia گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 pacífica [es] pacífica گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 medievalista [es] medievalista گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 admitir [es] admitir گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 subrayando [es] subrayando گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 aviones [es] aviones گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 detectado [es] detectado گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 pedazos [es] pedazos گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 flotando [es] flotando گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 ha [es] ha گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 podido [es] podido گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 recogido [es] recogido گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/06/2009 armada [es] armada گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 corrientes [es] corrientes گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 marinas [es] marinas گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 zapatería [es] zapatería گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/06/2009 indemnización [es] indemnización گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/06/2009 bronce [es] bronce گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/06/2009 desbarajuste [es] desbarajuste گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 Araceli [es] Araceli گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 negociar [es] negociar گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 arrastrando [es] arrastrando گۆکردنی 0 دەنگی