پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
07/06/2009 empapado [es] empapado گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 desengaño [es] desengaño گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 insospechado [es] insospechado گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/06/2009 surcoreano [es] surcoreano گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 desgarrar [es] desgarrar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/06/2009 bambalina [es] bambalina گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 leyenda [es] leyenda گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 consagrarse [es] consagrarse گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 rebeldía [es] rebeldía گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/06/2009 aniquilar [es] aniquilar گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 antidepresivo [es] antidepresivo گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 antiséptico [es] antiséptico گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 gimnasio [es] gimnasio گۆکردنی 4 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/06/2009 fototipo [es] fototipo گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 somnífero [es] somnífero گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 continuamente [es] continuamente گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 desaconsejar [es] desaconsejar گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 propenso [es] propenso گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 inmaduro [es] inmaduro گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/06/2009 estricto [es] estricto گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/06/2009 inmunológico [es] inmunológico گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 acumulativo [es] acumulativo گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 intensidad [es] intensidad گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 oncología [es] oncología گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 desarrollador [es] desarrollador گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 conllevar [es] conllevar گۆکردنی 1 دەنگی
07/06/2009 melanoma [es] melanoma گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 erróneo [es] erróneo گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/06/2009 asignatura [es] asignatura گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/06/2009 desmontar [es] desmontar گۆکردنی 0 دەنگی