پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
07/06/2009 soltura [es] soltura گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 estruendo [es] estruendo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/06/2009 temporalmente [es] temporalmente گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 hemorragia [es] hemorragia گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 camposanto [es] camposanto گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 mármol [es] mármol گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/06/2009 sintonía [es] sintonía گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 repunte [es] repunte گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 mullido [es] mullido گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 condujo [es] condujo گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 incestuoso [es] incestuoso گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 estrellato [es] estrellato گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 someter [es] someter گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/06/2009 trasladar [es] trasladar گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 esclarecidamente [es] esclarecidamente گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 bélico [es] bélico گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 advenimiento [es] advenimiento گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 definitivamente [es] definitivamente گۆکردنی 1 دەنگی
07/06/2009 metafísico [es] metafísico گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 matrícula [es] matrícula گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 liderazgo [es] liderazgo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/06/2009 prometedor [es] prometedor گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 cofundador [es] cofundador گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 intrépido [es] intrépido گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 fusión [es] fusión گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 trepidante [es] trepidante گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 empeñar [es] empeñar گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2009 despedir [es] despedir گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/06/2009 esquivar [es] esquivar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/06/2009 prólogo [es] prólogo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن