پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
08/06/2009 eurófobo [es] eurófobo گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 antojarse [es] antojarse گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2009 saltar [es] saltar گۆکردنی 4 دەنگی
08/06/2009 parlamentario [es] parlamentario گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 formación [es] formación گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 canciller [es] canciller گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 manifestaciones [es] manifestaciones گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 favorecer [es] favorecer گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 descalabro [es] descalabro گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 marcharse [es] marcharse گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2009 desestabilizar [es] desestabilizar گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 entusiasta [es] entusiasta گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 recuento [es] recuento گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 escrutar [es] escrutar گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 escaño [es] escaño گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 antieuropeísta [es] antieuropeísta گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 hegemonía [es] hegemonía گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 erótico [es] erótico گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 subversivo [es] subversivo گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 figurar [es] figurar گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 ninfomanía [es] ninfomanía گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 poetisa [es] poetisa گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 violencia conyugal [es] violencia conyugal گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 rúbrica [es] rúbrica گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 afrodisiaco [es] afrodisiaco گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 pertenecer [es] pertenecer گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/06/2009 hipocresía [es] hipocresía گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 fetichismo [es] fetichismo گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2009 esquizofrenia [es] esquizofrenia گۆکردنی 1 دەنگی
08/06/2009 estético [es] estético گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن