پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/06/2009 kilómetros [es] kilómetros گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 corrientes marinas [es] corrientes marinas گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 caído [es] caído گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/06/2009 familias [es] familias گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/06/2009 decidieron [es] decidieron گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 especulan [es] especulan گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 negado [es] negado گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 atenerse [es] atenerse گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 luto [es] luto گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 aéreo [es] aéreo گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 franceses [es] franceses گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 embajador [es] embajador گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 rito [es] rito گۆکردنی 1 دەنگی
05/06/2009 mantenerse [es] mantenerse گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 toreros [es] toreros گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 funerario [es] funerario گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 preceptivo [es] preceptivo گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 malsonante [es] malsonante گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 farisea [es] farisea گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 importantes [es] importantes گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/06/2009 coherente [es] coherente گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 ganas [es] ganas گۆکردنی -1 دەنگی
05/06/2009 verle [es] verle گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 prácticamente [es] prácticamente گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 asomarse [es] asomarse گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 mirón [es] mirón گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 descubriendo [es] descubriendo گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 Coco Ortega [es] Coco Ortega گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 burdel [es] burdel گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2009 recinto [es] recinto گۆکردنی 0 دەنگی