پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
15/06/2009 celos [es] celos گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/06/2009 Gloria Anzaldúa [es] Gloria Anzaldúa گۆکردنی 0 دەنگی
15/06/2009 aracnofobia [es] aracnofobia گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/06/2009 recipiente [es] recipiente گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/06/2009 leucocito [es] leucocito گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/06/2009 estremecimiento [es] estremecimiento گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/06/2009 Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini [es] Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/06/2009 entomólogo [es] entomólogo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/06/2009 oligofrénico [es] oligofrénico گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
15/06/2009 presidente del gobierno [es] presidente del gobierno گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/06/2009 duermo [es] duermo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/06/2009 íntimas [es] íntimas گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 asimetría [es] asimetría گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 negras [es] negras گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 pueda [es] pueda گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 pentágono [es] pentágono گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 escucha [es] escucha گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/06/2009 revisten [es] revisten گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 fletarían [es] fletarían گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 pequeños [es] pequeños گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 submarinos [es] submarinos گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 alojan [es] alojan گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 viaja [es] viaja گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 siniestro [es] siniestro گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 Cabo Verde [es] Cabo Verde گۆکردنی 1 دەنگی
10/06/2009 encontrarse [es] encontrarse گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/06/2009 desastre [es] desastre گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/06/2009 teóricamente [es] teóricamente گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 preparadas [es] preparadas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/06/2009 señales [es] señales گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن