بەکارهێنەر:

juvasul

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی juvasul

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
20/06/2012 tetäqtahtminõ [vro] tetäqtahtminõ گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/06/2012 maq [vro] maq گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2012 neläpäiv [vro] neläpäiv گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2012 oluq [vro] oluq گۆکردنی 0 دەنگی
19/06/2012 külä [vro] külä گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/06/2012 pini [vro] pini گۆکردنی 0 دەنگی
12/06/2012 üts [vro] üts گۆکردنی 0 دەنگی
12/06/2012 kats [vro] kats گۆکردنی 0 دەنگی
12/06/2012 kolm [vro] kolm گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2012 esä [vro] esä گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2012 imä [vro] imä گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2012 Võro maakund [vro] Võro maakund گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2012 Võro [vro] Võro گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2012 Võromaa [vro] Võromaa گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2011 Maria [et] Maria گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2011 María [et] María گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2011 äe [et] äe گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2011 kirja [et] kirja گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2011 kultuurtaimena [et] kultuurtaimena گۆکردنی 0 دەنگی