بەکارهێنەر:

juvasul

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی juvasul

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/02/2019 võro kiilʼ [vro] võro kiilʼ گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2019 Võro Instituut' [vro] Võro Instituut' گۆکردنی 0 دەنگی
30/11/2017 õkva [vro] õkva گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2017 pudsunudsija [vro] pudsunudsija گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2017 hürrümürrü [vro] hürrümürrü گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2017 mürre [vro] mürre گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2017 tsusk'ma [vro] tsusk'ma گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2017 pütäl' [vro] pütäl' گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2017 rüäjüväserbähtüs [vro] rüäjüväserbähtüs گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2017 hämmätüs [vro] hämmätüs گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2017 kesev [vro] kesev گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2017 parhillaq [vro] parhillaq گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2017 võro kiil [vro] võro kiil گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2017 väits' [vro] väits' گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2017 öiegaq [vro] öiegaq گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2017 öildäq [vro] öildäq گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2017 üts'tõist [vro] üts'tõist گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2016 mäntli [vro] mäntli گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2016 buur [vro] buur گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2016 kruum [vro] kruum گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2016 neli [vro] neli گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2016 Kiil [vro] Kiil گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2016 süümä [vro] süümä گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2016 tulõma [vro] tulõma گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2015 abd-raamat [vro] abd-raamat گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2015 aavits [vro] aavits گۆکردنی 0 دەنگی
20/11/2015 aabits [vro] aabits گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2015 alumiinium [vro] alumiinium گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2015 fosfor [vro] fosfor گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2015 hapasnik [vro] hapasnik گۆکردنی 0 دەنگی