پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
18/07/2018 suset [sv] suset گۆکردنی 0 دەنگی
18/07/2018 klykor [sv] klykor گۆکردنی 0 دەنگی
18/07/2018 tortyrkammare [sv] tortyrkammare گۆکردنی 0 دەنگی
18/07/2018 råkopia [sv] råkopia گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2013 mögel [sv] mögel گۆکردنی 1 دەنگی
06/02/2013 gratulant [sv] gratulant گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2013 Majorna [sv] Majorna گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2013 Liseberg [sv] Liseberg گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2013 tömde [sv] tömde گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2013 skämd [sv] skämd گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2013 hörsam [sv] hörsam گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2012 östkustskt [sv] östkustskt گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/11/2012 västkustskt [sv] västkustskt گۆکردنی 2 دەنگی
06/11/2012 Göteborg [sv] Göteborg گۆکردنی -1 دەنگی
06/11/2012 vet hut [sv] vet hut گۆکردنی 1 دەنگی
06/11/2012 pulsåder [sv] pulsåder گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/11/2012 regelmässiga [sv] regelmässiga گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2012 upptagningsområdet [sv] upptagningsområdet گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2012 ändamålsenliga [sv] ändamålsenliga گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2012 ukulele [sv] ukulele گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2012 Nadja Bogestam [sv] Nadja Bogestam گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2012 rata [sv] rata گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2012 hopningspunkt [sv] hopningspunkt گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2012 bilineär [sv] bilineär گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2012 friidrott [sv] friidrott گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2012 kartesisk [sv] kartesisk گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2012 Ohlins [sv] Ohlins گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2012 chatt [sv] chatt گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2012 skogstillgångar [sv] skogstillgångar گۆکردنی 0 دەنگی
16/10/2012 yrkesinriktad [sv] yrkesinriktad گۆکردنی 0 دەنگی