پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/02/2019 sdělovací prostředky [cs] sdělovací prostředky گۆکردنی 0 دەنگی
03/02/2019 po jednom [cs] po jednom گۆکردنی 0 دەنگی
14/05/2017 kozubek [cs] kozubek گۆکردنی 0 دەنگی
14/05/2017 klepátko [cs] klepátko گۆکردنی 0 دەنگی
14/05/2017 organizovaný [cs] organizovaný گۆکردنی 0 دەنگی
14/05/2017 ekologičtější [cs] ekologičtější گۆکردنی 0 دەنگی
14/05/2017 zpětný [cs] zpětný گۆکردنی 0 دەنگی
14/05/2017 malinký [cs] malinký گۆکردنی 0 دەنگی
14/05/2017 charakteristický [cs] charakteristický گۆکردنی 0 دەنگی
14/05/2017 nejekologičtější [cs] nejekologičtější گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 ochlupení [cs] ochlupení گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 pocákat [cs] pocákat گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 palačinky [cs] palačinky گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 popis [cs] popis گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 jeřáb [cs] jeřáb گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 přání [cs] přání گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 páteř [cs] páteř گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
21/10/2012 žaludek [cs] žaludek گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 vlčí mák [cs] vlčí mák گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 základy [cs] základy گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 předkrm [cs] předkrm گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 razítkový polštářek [cs] razítkový polštářek گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 průvod [cs] průvod گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 popelník [cs] popelník گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 vývrtka [cs] vývrtka گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 holka [cs] holka گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 stonek [cs] stonek گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 sedmikráska [cs] sedmikráska گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 kolibřík [cs] kolibřík گۆکردنی 0 دەنگی
21/10/2012 recepční [cs] recepční گۆکردنی 0 دەنگی