پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/04/2008 debit [en] debit گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/04/2008 tsunami [en] tsunami گۆکردنی 1 دەنگی
05/04/2008 license [en] license گۆکردنی 4 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/04/2008 chat [en] chat گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 online [en] online گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 search [en] search گۆکردنی 4 دەنگی
05/04/2008 easy [en] easy گۆکردنی 5 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/04/2008 many [en] many گۆکردنی 1 دەنگی
05/04/2008 lady [en] lady گۆکردنی 1 دەنگی
05/04/2008 all [en] all گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 yourself [en] yourself گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/04/2008 Ruby [en] Ruby گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 Starbucks [en] Starbucks گۆکردنی -1 دەنگی
05/04/2008 apricot [en] apricot گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2008 Nebuchadnezzar [en] Nebuchadnezzar گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن