پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
15/10/2010 unavoidably [en] unavoidably گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/07/2010 golfdom [en] golfdom گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2010 fags [en] fags گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/07/2010 diversification [en] diversification گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/07/2010 sway [en] sway گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/07/2010 corrected [en] corrected گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2010 labelled [en] labelled گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2010 realistic [en] realistic گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2010 specialities [en] specialities گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2010 hubristic [en] hubristic گۆکردنی 1 دەنگی
19/07/2010 misspend [en] misspend گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2010 jamb [en] jamb گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2010 United Kingdom [en] United Kingdom گۆکردنی 1 دەنگی
19/07/2010 melon [en] melon گۆکردنی 1 دەنگی
19/07/2010 pseudoscience [en] pseudoscience گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2010 underpinned [en] underpinned گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2010 drawn up [en] drawn up گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2010 faddish [en] faddish گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2010 legislatures [en] legislatures گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2010 ratiocinate [en] ratiocinate گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2010 closed [en] closed گۆکردنی 5 دەنگی
16/07/2010 tractors [en] tractors گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2010 KONK [en] KONK گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2010 employing [en] employing گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/07/2010 reconstruct [en] reconstruct گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2010 posited [en] posited گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2010 obscured [en] obscured گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2010 instances [en] instances گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2010 splinters [en] splinters گۆکردنی 0 دەنگی
23/06/2010 sour [en] sour گۆکردنی 4 دەنگی