بەکارهێنەر:

i100

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی i100

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت Phrase گوێدان دەنگەکان
14/06/2019 паричен превод [bg] паричен превод گۆکردنی 0 دەنگی
06/01/2018 последно весело изречение [bg] последно весело изречение گۆکردنی 0 دەنگی
06/01/2018 Преебаха ме [bg] Преебаха ме گۆکردنی 0 دەنگی
08/11/2017 Аз съм от София, България. [bg] Аз съм от София, България. گۆکردنی 0 دەنگی
08/11/2017 Позволявате ли? [bg] Позволявате ли? گۆکردنی 0 دەنگی
08/11/2017 излезте по изход 1 [bg] излезте по изход 1 گۆکردنی 0 دەنگی
08/11/2017 Ще се видим [bg] Ще се видим گۆکردنی 0 دەنگی
08/11/2017 Как сте? [bg] Как сте? گۆکردنی 0 دەنگی
08/11/2017 Благодаря много [bg] Благодаря много گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 вкусни гъби [bg] вкусни гъби گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 ядене с гъби [bg] ядене с гъби گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 историята на семейството [bg] историята на семейството گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 Старият човек играе [bg] Старият човек играе گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 Те се смеят [bg] Те се смеят گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 Хората гледат филми [bg] Хората гледат филми گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 една голяма книжарница [bg] една голяма книжарница گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 Бащата е този писател. [bg] Бащата е този писател. گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 Семейството се разхожда. [bg] Семейството се разхожда. گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 всяка неделя [bg] всяка неделя گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 спокоен баща [bg] спокоен баща گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 Тя свири на пиано. [bg] Тя свири на пиано. گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 дебела майка [bg] дебела майка گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 Те купуват книги. [bg] Те купуват книги. گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 техните родители [bg] техните родители گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 Децата четат книги. [bg] Децата четат книги. گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 книга за деца [bg] книга за деца گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 Той пише книга. [bg] Той пише книга. گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 нова книга [bg] нова книга گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 един интересен писател [bg] един интересен писател گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2017 интересен писател [bg] интересен писател گۆکردنی 0 دەنگی