بەکارهێنەر:

i100

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی i100

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
17/10/2020 подтик [bg] подтик گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 поклащане [bg] поклащане گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 полюляване [bg] полюляване گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2020 пороен дъжд [bg] пороен дъжд گۆکردنی 0 دەنگی
10/10/2020 всичко на всичко [bg] всичко на всичко گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2020 бъзикам се [bg] бъзикам се گۆکردنی 0 دەنگی
05/10/2020 пръдня [bg] пръдня گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2020 разумност [bg] разумност گۆکردنی 0 دەنگی
24/09/2020 мислим (мисл'им) [bg] мислим (мисл'им) گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2020 субстанция [bg] субстанция گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2020 сам самичък [bg] сам самичък گۆکردنی 0 دەنگی
20/08/2020 типаж [bg] типаж گۆکردنی 0 دەنگی
20/08/2020 персонаж [bg] персонаж گۆکردنی 0 دەنگی
09/08/2020 скицирам [bg] скицирам گۆکردنی 0 دەنگی
05/08/2020 удрам се [mk] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
04/08/2020 съвпадам [bg] съвпадам گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2020 припокривам [bg] припокривам گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2020 припокривам се [bg] припокривам се گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2020 разлагам се [bg] разлагам се گۆکردنی 0 دەنگی
01/08/2020 седимент [bg] седимент گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2020 форсирам [bg] форсирам گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2020 организирам се [bg] организирам се گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 обвиващо [bg] обвиващо گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 обвиващ [bg] обвиващ گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 покриващо [bg] покриващо گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 изглеждащ [bg] изглеждащ گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2020 подлъган съм [bg] подлъган съм گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2020 привлечен съм [bg] привлечен съм گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2020 разказвач [bg] разказвач گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2020 разказване [bg] разказване گۆکردنی 0 دەنگی