پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
22/06/2017 사람들이 밥을 먹어요. [ko] 사람들이 밥을 먹어요. گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 사람들이 달려요. [ko] 사람들이 달려요. گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 여자가 편지를 써요. [ko] 여자가 편지를 써요. گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 남자아이가 편지를 써요. [ko] 남자아이가 편지를 써요. گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 아이들이 편지를 써요. [ko] 아이들이 편지를 써요. گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 [ko] 쳐 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 [ko] 켜 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 [ko] 쿄 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 [ko] 크 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 [ko] 쿠 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 산새버섯 [ko] 산새버섯 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 그물버섯 [ko] 그물버섯 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 줄여서 [ko] 줄여서 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 발밑 [ko] 발밑 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 가슴에 파고 들다 [ko] 가슴에 파고 들다 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 가려운 데를 긁어주듯 [ko] 가려운 데를 긁어주듯 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 가슴에 박히다 [ko] 가슴에 박히다 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 1심 재판부 [ko] 1심 재판부 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 됐다면 [ko] 됐다면 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 공 다섯 개 [ko] 공 다섯 개 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 21호 교실 [ko] 21호 교실 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 섬세 [ko] 섬세 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 휴교령 [ko] 휴교령 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 걱정이다 [ko] 걱정이다 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 무슨 일이세요? [ko] 무슨 일이세요? گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 이분은 누구세요? [ko] 이분은 누구세요? گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 필라테스 [ko] 필라테스 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 몇시에 [ko] 몇시에 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 김연선 [ko] 김연선 گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2017 다닥다닥 [ko] 다닥다닥 گۆکردنی 0 دەنگی