پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/05/2011 Bestla Bölþornsdóttir [is] Bestla Bölþornsdóttir گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Alþjófur [is] Alþjófur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Austri [is] Austri گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Ái [is] Ái گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Án [is] Án گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Ánar [is] Ánar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Bávör [is] Bávör گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Bívör [is] Bívör گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Bömbur [is] Bömbur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Dólgþrasir [is] Dólgþrasir گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Durinn [is] Durinn گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Eikinskjaldi [is] Eikinskjaldi گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Finnur [is] Finnur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Fíli [is] Fíli گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Fjalar [is] Fjalar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Frár [is] Frár گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Frosti [is] Frosti گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Frægur [is] Frægur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Fundinn [is] Fundinn گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Gandálfur [is] Gandálfur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Hornbori [is] Hornbori گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Hlévangur [is] Hlévangur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Haugspori [is] Haugspori گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Hannar [is] Hannar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Ginnar [is] Ginnar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 jari [is] jari گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Kíli [is] Kíli گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Lofars [is] Lofars گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Lóni [is] Lóni گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Mjöðvitnir [is] Mjöðvitnir گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن