پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/05/2011 Fíli [is] Fíli گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Fjalar [is] Fjalar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Frár [is] Frár گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Frosti [is] Frosti گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Frægur [is] Frægur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Fundinn [is] Fundinn گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Gandálfur [is] Gandálfur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Hornbori [is] Hornbori گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Hlévangur [is] Hlévangur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Haugspori [is] Haugspori گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Hannar [is] Hannar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Ginnar [is] Ginnar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 jari [is] jari گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Kíli [is] Kíli گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Lofars [is] Lofars گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Lóni [is] Lóni گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Mjöðvitnir [is] Mjöðvitnir گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Mótsognir [is] Mótsognir گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Náli [is] Náli گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Nýi [is] Nýi گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Niði [is] Niði گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Norðri [is] Norðri گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Nýráður [is] Nýráður گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Ráðsviður [is] Ráðsviður گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Reginn [is] Reginn گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Skáfiður [is] Skáfiður گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Skirvir [is] Skirvir گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Suðri [is] Suðri گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Svíur [is] Svíur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/05/2011 Veigur [is] Veigur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن