پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
02/10/2011 hugsun [is] hugsun گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 almenningsgarður [is] almenningsgarður گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 eðli [is] eðli گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 tegund [is] tegund گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 á tvennan hátt [is] á tvennan hátt گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 menning [is] menning گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 útvarp [is] útvarp گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 ég sé [is] ég sé گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 þú sérð [is] þú sérð گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 Andri [is] Andri گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 merking [is] merking گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 skilningur [is] skilningur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 blað [is] blað گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 [is] fé گۆکردنی 1 دەنگی
02/10/2011 kind [is] kind گۆکردنی 1 دەنگی
02/10/2011 Rolla [is] Rolla گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 dyr [is] dyr گۆکردنی 1 دەنگی
02/10/2011 hurð [is] hurð گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 bæjardyr [is] bæjardyr گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 hross [is] hross گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 tólf [is] tólf گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 Berglind Ólafsdóttir [is] Berglind Ólafsdóttir گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 Vínbúð [is] Vínbúð گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 frjáls [is] frjáls گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 alviska [is] alviska گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 aflagssögn [is] aflagssögn گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 tengisögn [is] tengisögn گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 alveg [is] alveg گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 grjúpán [is] grjúpán گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 bíddu [is] bíddu گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن