پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/06/2012 яньчеп [tt] яньчеп گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 яшәреп [tt] яшәреп گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 яньчелгән [tt] яньчелгән گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 ялтыраганчы [tt] ялтыраганчы گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 ялама [tt] ялама گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 якланып [tt] якланып گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 яхшырак [tt] яхшырак گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 ярып [tt] ярып گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 ягында [tt] ягында گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 яктыртылган [tt] яктыртылган گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 ягышып [tt] ягышып گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 ялганган [tt] ялганган گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 яһүдләр [tt] яһүдләр گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 асылындырырга [tt] асылындырырга گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 асылынырга [tt] асылынырга گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 яктан [tt] яктан گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 яшерелгән [tt] яшерелгән گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 яхшатланып [tt] яхшатланып گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 яшендәге [tt] яшендәге گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 ярап [tt] ярап گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 ялварып [tt] ялварып گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 ялгап [tt] ялгап گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 ясканулы [tt] ясканулы گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 яңгыратып [tt] яңгыратып گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 яклаган [tt] яклаган گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 ярылып [tt] ярылып گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 явымсыз [tt] явымсыз گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 ясап [tt] ясап گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 ялганмалык [tt] ялганмалык گۆکردنی 0 دەنگی
05/06/2012 явызланып [tt] явызланып گۆکردنی 0 دەنگی