پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/09/2012 Галимә [tt] Галимә گۆکردنی 1 دەنگی
04/09/2012 галибанә [tt] галибанә گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/09/2012 галереясына [tt] галереясына گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 гаҗәп [tt] гаҗәп گۆکردنی 1 دەنگی
03/09/2012 лауреаты [tt] лауреаты گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 бишенче [tt] бишенче گۆکردنی 1 دەنگی
03/09/2012 властена [tt] властена گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 хакимияткәме [tt] хакимияткәме گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 Вәлиев [tt] Вәлиев گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 вазгыяте [tt] вазгыяте گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 вареньелап [tt] вареньелап گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 вакыт [tt] вакыт گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 быел [tt] быел گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 буя [tt] буя گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 буйыйм [tt] буйыйм گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 буйыйк [tt] буйыйк گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 буяячак [tt] буяячак گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 буявы [tt] буявы گۆکردنی 0 دەنگی
03/09/2012 бүгенге [tt] бүгенге گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2012 биеячәк [tt] биеячәк گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2012 биик [tt] биик گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2012 биим [tt] биим گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2012 бие [nog] бие گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2012 берьялгызы [tt] берьялгызы گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2012 берьюлы [tt] берьюлы گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2012 бердәнбер [tt] бердәнбер گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2012 бәһа [tt] бәһа گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2012 бәхәс [tt] бәхәс گۆکردنی 1 دەنگی
02/09/2012 бәрелүе [tt] бәрелүе گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2012 бәрабәр [tt] бәрабәр گۆکردنی 0 دەنگی