بەکارهێنەر:

fres001

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی fres001

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
31/07/2018 museibesök [sv] museibesök گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 utställningskatalog [sv] utställningskatalog گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 textmängd [sv] textmängd گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 betraktare [sv] betraktare گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 stenyxa [sv] stenyxa گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 Hallonflickan [sv] Hallonflickan گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 Karleby [sv] Karleby گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 jordbruksbygd [sv] jordbruksbygd گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 dignitet [sv] dignitet گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 monumental [sv] monumental گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 alunskiffer [sv] alunskiffer گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 minnesregel [sv] minnesregel گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 vällovlig [sv] vällovlig گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 urberg [sv] urberg گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 basalt [sv] basalt گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 lerskiffer [sv] lerskiffer گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 smältvatten [sv] smältvatten گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 älksling [sv] älksling گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 offerfynd [sv] offerfynd گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 megalitgrav [sv] megalitgrav گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 jaktvilt [sv] jaktvilt گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 falan [sv] falan گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 förstnämnda [sv] förstnämnda گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 hoptryckt [sv] hoptryckt گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 bälteväska [sv] bälteväska گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 bondestenåldern [sv] bondestenåldern گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 jägarstenåldern [sv] jägarstenåldern گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 gjutform [sv] gjutform گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 tillplatta [sv] tillplatta گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2018 hopfästad [sv] hopfästad گۆکردنی 0 دەنگی