پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
22/08/2012 Hokejs [lv] Hokejs گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 uguni [lv] uguni گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Kandava [lv] Kandava گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Vaira Vīķe Freiberga [lv] Vaira Vīķe Freiberga گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 jūs [lv] jūs گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
22/08/2012 Bībele [lv] Bībele گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 reisus [lv] reisus گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 kur [lv] kur گۆکردنی 1 دەنگی
22/08/2012 Marians Pahars [lv] Marians Pahars گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 vēl [lv] vēl گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
22/08/2012 lietas [lv] lietas گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Aizsargi [lv] Aizsargi گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Dagda [lv] Dagda گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 ēzelis [lv] ēzelis گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 jūs esat [lv] jūs esat گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
22/08/2012 absentisms [lv] absentisms گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Jelgava [lv] Jelgava گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
22/08/2012 un [lv] un گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 gads [lv] gads گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 latviešu [lv] latviešu گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 maita [lv] maita گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Gribi būt miljonārs? [lv] Gribi būt miljonārs? گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 abas [lv] abas گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Rūjiena [lv] Rūjiena گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 dienestu [lv] dienestu گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 seda [lv] seda گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 muita [lv] muita گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 slota [lv] slota گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 viedokli [lv] viedokli گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 domā [lv] domā گۆکردنی 0 دەنگی