پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
26/10/2012 Piltene [lv] Piltene گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Pāvilosta [lv] Pāvilosta گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Pļaviņas [lv] Pļaviņas گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 einšteinijs [lv] einšteinijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 antimons [lv] antimons گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 hēlijs [lv] hēlijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 hasijs [lv] hasijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 irīdijs [lv] irīdijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 sīborgijs [lv] sīborgijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 itrijs [lv] itrijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 lourensijs [lv] lourensijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 borijs [lv] borijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 iterbijs [lv] iterbijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 eiropijs [lv] eiropijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 rezerfordijs [lv] rezerfordijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 hafnijs [lv] hafnijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 bārijs [lv] bārijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 lutēcijs [lv] lutēcijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 rutēnijs [lv] rutēnijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 berklijs [lv] berklijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 berilijs [lv] berilijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 indijs [lv] indijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 argons [lv] argons گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Balvi [lv] Balvi گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 bors [lv] bors گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 cinks [lv] cinks گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 samārijs [lv] samārijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 rodijs [lv] rodijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Latviešu strēlnieki [lv] Latviešu strēlnieki گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 ēzeļi [lv] ēzeļi گۆکردنی 0 دەنگی