پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
26/10/2012 cirkonijs [lv] cirkonijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 darmštatijs [lv] darmštatijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 disprozijs [lv] disprozijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 dubnijs [lv] dubnijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 fluors [lv] fluors گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Ķegums [lv] Ķegums گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Ilūkste [lv] Ilūkste گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Jēkabpils [lv] Jēkabpils گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Smiltene [lv] Smiltene گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Limbaži [lv] Limbaži گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Rēzekne [lv] Rēzekne گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Saulkrasti [lv] Saulkrasti گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Kuldīga [lv] Kuldīga گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Subate [lv] Subate گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Priekule [lv] Priekule گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Zilupe [lv] Zilupe گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Lubāna [lv] Lubāna گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Līvāni [lv] Līvāni گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Sabile [lv] Sabile گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Salacgrīva [lv] Salacgrīva گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Salaspils [lv] Salaspils گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 arsēns [lv] arsēns گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 amerīcijs [lv] amerīcijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 dzīvsudrabs [lv] dzīvsudrabs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Olaine [lv] Olaine گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Ogre [lv] Ogre گۆکردنی 1 دەنگی
26/10/2012 lādēt (maģija) [lv] lādēt (maģija) گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 lādēt (ieroci) [lv] lādēt (ieroci) گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Varakļāni [lv] Varakļāni گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Preiļi [lv] Preiļi گۆکردنی 0 دەنگی