پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
22/08/2012 pilnas [lv] pilnas گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 dažas [lv] dažas گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 kristīgo [lv] kristīgo گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 aksioma [lv] aksioma گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 ozons [lv] ozons گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Livonija [lv] Livonija گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Rīgas jūras līcis [lv] Rīgas jūras līcis گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 ekvinokcija [lv] ekvinokcija گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 darbība [lv] darbība گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
22/08/2012 epidēmija [lv] epidēmija گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 temperatūra [lv] temperatūra گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 universitāte [lv] universitāte گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
22/08/2012 absolūtais [lv] absolūtais گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 alus [lv] alus گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
22/08/2012 botānika [lv] botānika گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 evolūcija [lv] evolūcija گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 ģints [lv] ģints گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 gēns [lv] gēns گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Baltijas jūra [lv] Baltijas jūra گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 abējādi [lv] abējādi گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
22/08/2012 adījums [lv] adījums گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 adīts [lv] adīts گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 adāmadata [lv] adāmadata گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 agrākais [lv] agrākais گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 aberācija [lv] aberācija گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 abonementa kartīte [lv] abonementa kartīte گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 abonementa fonds [lv] abonementa fonds گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 abonenta numurs [lv] abonenta numurs گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 acābols [lv] acābols گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 uztīkt [lv] uztīkt گۆکردنی 0 دەنگی