پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
11/07/2011 saboreando-a [pt] saboreando-a گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 máquina de filmar [pt] máquina de filmar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 enceradora [pt] enceradora گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 máquina de lavar roupa [pt] máquina de lavar roupa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 máquina de lavar louça [pt] máquina de lavar louça گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 secadora [pt] secadora گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 termoacumulador [pt] termoacumulador گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 salgueiros [pt] salgueiros گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 ar condicionado [pt] ar condicionado گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 humidificador [pt] humidificador گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 ferro de engomar [pt] ferro de engomar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 repensou [pt] repensou گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 chamuscou [pt] chamuscou گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 cerebrais [pt] cerebrais گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 aparentava [pt] aparentava گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 bonecas [pt] bonecas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 respiravam [pt] respiravam گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 danos [pt] danos گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 filtraram [pt] filtraram گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 fundiu [pt] fundiu گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 remendos [pt] remendos گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 transforma [pt] transforma گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 quadrada [pt] quadrada گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 Blu-ray [pt] Blu-ray گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 exasperada [pt] exasperada گۆکردنی 0 دەنگی
20/01/2010 rendeu [pt] rendeu گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 aborreci [pt] aborreci گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 interrupções [pt] interrupções گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 desolados [pt] desolados گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/01/2010 retorceram [pt] retorceram گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن