پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
25/02/2014 компот [ru] компот گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2014 Рукавишников [ru] Рукавишников گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2014 Русинович [ru] Русинович گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2014 гол [ru] гол گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2014 слово [ru] слово گۆکردنی -1 دەنگی
24/02/2014 продать [ru] продать گۆکردنی 1 دەنگی
24/02/2014 математика [ru] математика گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2014 предать [ru] предать گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2014 рис [ru] рис گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2014 Малая Русь [ru] Малая Русь گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2014 Малая Россия [ru] Малая Россия گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2014 предавать [ru] предавать گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2014 сложившаяся [ru] сложившаяся گۆکردنی -1 دەنگی
24/02/2014 смягчила [ru] смягчила گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2014 неподъёмным [ru] неподъёмным گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2014 теория заговора [ru] теория заговора گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2014 Э-эй [ru] Э-эй گۆکردنی 1 دەنگی
18/02/2014 книжный обзор [ru] книжный обзор گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2014 контрвзбзднуть [ru] контрвзбзднуть گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2014 автомобильный дилер [ru] автомобильный дилер گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2014 роутер [ru] роутер گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2014 формат вещания [ru] формат вещания گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2014 компьютерный термин [ru] компьютерный термин گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2014 записные книжки [ru] записные книжки گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2014 маршрутизатор [ru] маршрутизатор گۆکردنی 1 دەنگی
16/02/2014 влажная [ru] влажная گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2014 влажное [ru] влажное گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2014 Италии [ru] Италии گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2014 озвучивай [ru] озвучивай گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2014 достигнутых [ru] достигнутых گۆکردنی 0 دەنگی