پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/05/2009 originate [en] originate گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/04/2009 prey [en] prey گۆکردنی 2 دەنگی
23/04/2009 showering [en] showering گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2009 coppice [en] coppice گۆکردنی 0 دەنگی
15/04/2009 composition [en] composition گۆکردنی 0 دەنگی
15/04/2009 Rihanna [en] Rihanna گۆکردنی -1 دەنگی
15/04/2009 humane [en] humane گۆکردنی 0 دەنگی
15/04/2009 clipped [en] clipped گۆکردنی 0 دەنگی
14/04/2009 digestion [en] digestion گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/04/2009 vegetarian [en] vegetarian گۆکردنی 5 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/04/2009 bangs [en] bangs گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/04/2009 featured [en] featured گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/04/2009 slowly [en] slowly گۆکردنی 6 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/04/2009 Google [en] Google گۆکردنی -1 دەنگی
14/04/2009 Dionysos [en] Dionysos گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2009 psychic [en] psychic گۆکردنی 3 دەنگی
13/04/2009 lawyer [en] lawyer گۆکردنی 10 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/04/2009 Jonas Brothers [en] Jonas Brothers گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/04/2009 Oprah [en] Oprah گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/04/2009 Argentina [en] Argentina گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2009 newspaper [en] newspaper گۆکردنی 2 دەنگی
13/04/2009 Newsies [en] Newsies گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2009 Christian Bale [en] Christian Bale گۆکردنی 1 دەنگی
13/04/2009 thyroidectomy [en] thyroidectomy گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2009 definite [en] definite گۆکردنی 7 دەنگی
13/04/2009 annunciation [en] annunciation گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2009 annunciate [en] annunciate گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2009 kitty [en] kitty گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/04/2009 orange [en] orange گۆکردنی 3 دەنگی
13/04/2009 Portuguese Water Dog [en] Portuguese Water Dog گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن