پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
07/11/2008 sushi [sv] sushi گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 falukorv [sv] falukorv گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 teddybjörn [sv] teddybjörn گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 shaman [sv] shaman گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 kvinna [sv] kvinna گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 fläskläpp [sv] fläskläpp گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 garage [sv] garage گۆکردنی 3 دەنگی
07/11/2008 helvete [sv] helvete گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 knark [sv] knark گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Galen [sv] Galen گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Gymnastik [sv] Gymnastik گۆکردنی 1 دەنگی
07/11/2008 plastikoperation [sv] plastikoperation گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Fett [sv] Fett گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 tvättmedel [sv] tvättmedel گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 skvallerbytta [sv] skvallerbytta گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Systembolaget [sv] Systembolaget گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 råtta [sv] råtta گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Jan Guillou [sv] Jan Guillou گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 giftspindel [sv] giftspindel گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 krabat [sv] krabat گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Pistolen [sv] Pistolen گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 marodör [sv] marodör گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 pistolräka [sv] pistolräka گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 snorkråka [sv] snorkråka گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 pirat [sv] pirat گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 salamander [sv] salamander گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 margarinet [sv] margarinet گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 margarin [sv] margarin گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 cp [sv] cp گۆکردنی -1 دەنگی
07/11/2008 apa [sv] apa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن