پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
07/11/2008 snacka [sv] snacka گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 runka [sv] runka گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 ragga [sv] ragga گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 Tanka [sv] Tanka گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 busshållplats [sv] busshållplats گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 kantarell [sv] kantarell گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 faktiskt [sv] faktiskt گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 ägglikör [sv] ägglikör گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 banan [sv] banan گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 grävling [sv] grävling گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 sopkvast [sv] sopkvast گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 karamell [sv] karamell گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 samlag [sv] samlag گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 kamomill [sv] kamomill گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 bira [sv] bira گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 disko [sv] disko گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Viagra [sv] Viagra گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 herpes [sv] herpes گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 cancer [sv] cancer گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 röka [sv] röka گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 trubadur [sv] trubadur گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 fjärta [sv] fjärta گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 snögubbe [sv] snögubbe گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 judo [sv] judo گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 virus [sv] virus گۆکردنی 1 دەنگی
07/11/2008 MP3 [sv] MP3 گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 karate [sv] karate گۆکردنی 1 دەنگی
07/11/2008 sova [sv] sova گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 julmust [sv] julmust گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 ostbågar [sv] ostbågar گۆکردنی 0 دەنگی