پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/05/2018 neolíticos [es] neolíticos گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 paleolíticas [es] paleolíticas گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 Jenny [es] Jenny گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 tomarlo [es] tomarlo گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 450 [es] 450 گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 reportaste [es] reportaste گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 reportamos [es] reportamos گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 reportaron [es] reportaron گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 reportase [es] reportase گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 reportad [es] reportad گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 933 [es] 933 گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 299 [es] 299 گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 reportabas [es] reportabas گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 reportaríais [es] reportaríais گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 reportaréis [es] reportaréis گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 ¿No le basta? [es] ¿No le basta? گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 Buenos Aires [es] Buenos Aires گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 mierda [es] mierda گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 espejo [es] espejo گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 otorrinolaringología [es] otorrinolaringología گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 ¡Adiós! [es] ¡Adiós! گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 tres [es] tres گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 ¿Eso le basta? [es] ¿Eso le basta? گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 Le extraña, ¿eh? [es] Le extraña, ¿eh? گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 otro buen trago [es] otro buen trago گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 me agradas [es] me agradas گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 perolita [es] perolita گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 seño [es] seño گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 reportéis [es] reportéis گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2018 adobadera [es] adobadera گۆکردنی 0 دەنگی